Anunturi

Anunturi

ANUNT 18.04.2019

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE CONTABIL - DESCARCA

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE INGINER MECANIC - DESCARCA

************************************************************

ANUNT 17.04.2019

DOCUMENTATIE ACHIZITIE SERVICII DE PAZA  -DESCARCA

*******************************************

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE SECRETARA - DESCARCA

***********************************************

ANUNT 5.04.2019

Rezultatele finale ale selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare

Rezultate selectie contabil    -Descarca

Rezultate selectie  inginer mecanic  -Descarca

Rezultate selectie  secretara  -Descarca

*********************************************************************

ANUNT 20.03.2019

Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman organizează  concurs  conform HG nr. 286/2011, în data de 15.04.2019, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:

              - inspector  achiziţii publice  : 1 post   .

 

DESCARCARE ANUNT

DESCARCARE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 

ANUNT 6.03.2019

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de auditor.

REZULTATE FINALE.PDF

 

ANUNT 27.02.2019

Rezultate finale ale selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare

REZULTATE AUDITOR

REZULTATE CONTABIL

REZULTATE SECRETARIAT

 

***********************************

ANUNT

SCDA TEMATICA ACHIZITII PUBLICE.docx
 
SCDA TEMATICA ASIST CERC.docx
 
SCDA TEMATICA AUDITOR.docx
 
SCDA TEMATICA CONS. JURIDIC.docx
 
SCDA TEMATICA CONTABIL.docx
 
SCDA TEMATICA SECRETARIAT ADM.docx

 

 

    ANUNT   

  CAIET DE SARCINI      
  CONTRACT DE PRESTARI      
  FISA DE DATE A ACHIZITII      
  INVITATIE DE PARTICIPARE      
  MODELE DE FORMULARE      

 

***

 

 

 

 

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  29.06.2017 un post vacant de expert achiziţii publice , perioadă nedeterminată.

           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:

                          -  studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

                          -  experienţă  minim  3 ani în domeniul achiziţiilor publice;

                          -  certificat de competenţă recunoscut pentru ocupaţia expert achiziţii publice;

                          - cunoştinţe utilizare SEAP.

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.      Cerere de inscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.      Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.      Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f.        Cazierul judiciar;

g.      Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.      Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 29.06.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

TEMATICA

-         Tipuri de contracte de achiziţie publică, domeniu de aplicare, excepţii,

-         Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică,

-         Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica, 

-         Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica,

-         Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor,

-         Criterii de calificare si selectie,

-         Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică,

-         Evaluarea ofertelor,

-         Garantia de participare. Garanţia de bună executie,

-         Finalizarea procedurilor de atribuire,

-         Intocmirea dosarului de achiziţie publică,

-         Solutionarea contestaţiilor,

-         Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin utilizarea mijloacelor electronice,

-         Utilizarea sistemului de achizitii publice, 

-         Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie,

-         Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice,

-         Cunoaşterea legislaţiei privind Sistemul de control intern/managerial.

 

BIBLIOGRAFIE

-         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;

-         Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;

-         Decizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerialpentru Achiziţii Publice;

-         Hotărârea Guvernului nr 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achiziţiilor publice;

-         Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

-         Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

-         Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

-         Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

-         Prevederile referitoare la Documentul Unic de Achiziţie European DUAE;

-         Manualul de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice  pentru autorităţi contractante.

-         Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 200/2016 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  27.06.2017 trei  posturi  vacante  de contabil , perioadă nedeterminată.

           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:

                          -  studii superioare în domeniul economic  cu diplomă de licenţă;

                          -  vechime în muncă de cel puţin 3 ani;

                          - cunoştinţe de utilizare a calculatorului (WORD, Excel,  Internet Explorer, gestiune baze de date, etc.).

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.       Cerere de inscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.       Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.       Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f.        Cazierul judiciar;

g.       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.       Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de:  27.06.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

 

 

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

TEMATICA

-         Organizarea contabilităţii la instituţiile publice, respectiv înregistrările contabile şi documentele pe baza cărora se face aceasta;

-         Inventarierea patrimoniului la instituţiile publice;

-         Inregistrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrărilor în contabilitate, păstrarea si arhivarea lor;

-         Acordarea avansurilor spre decontare şi justificarea acestora;

-         Inregistrarea angajamentelor legale, bugetare, ordonanţarea şi plata lor;

-         Noţiuni generale privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli în instituţiile publice;

-         Noţiuni generale privind întocmirea bilanţului contabil şi particularităţi privind redeschiderea contabilă pentru anul următor.

BLIOGRAFIE

-         Legea 82/1991 a contabilităţii republicată;

-         Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;

-         Decretul nr.209/1976- Regulamentul operatiunilor de casă;

-         Ordinul MFP nr. 3512/208 privind formularele financiar-contabile;

-         Ordinul MFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Ordinul MFP nr.. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice- Planul de conturi al instituţiilor publice- actualizat;

-         Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor – actualizat;

-         Ordonanţa 81/2003 actualizată privind reevaluarile şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

-         Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006, actualizată, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în interes de serviciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  23.06.2017, un  post vacant de inginer mecanic, perioadă nedeterminată.

           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:

- studii superioare cu diplomă de licenţă( sau echivalentă) în domeniul inginerie mecanică;

-vechime în muncă de minim 3 ani;

- cunoaşterea temeinică a utilajelor şi echipamentelor de lucru agricole;

- abilităţi în folosirea calculatorului şi a programelor informatice.

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.       Cerere de înscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.       Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.       Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f.        Cazierul judiciar;

g.       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.       Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 23.06.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

TEMATICA

-          Organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a utilajelor din dotarea unităţii;

-         Elaborarea propunerilor de revizie, reparaţii, aplicarea normativelor în vigoare, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe precum şi toate celelalte operaţiuni prevăzute în fişa postului;

-         Tipuri de reparaţii la tractoare, combine şi alte maşini agricole şi factorii care îi influenţează;

-         Norme de lucru şi consum de carburanţi, lubrifianţi şi alte consumabile pe tipuri de utilaje;

-         Evidenta parcului de utilaje;

-         Conduce, îndrumă şi controlează activitatea subordonaţilor.

BIBLIOGRAFIE

-         Repararea utilajului agricol – D. TOMESCU, C. MITROI, St. FLOREA – Ed. Agro-Silvică 1977;

-         Maşini agricole de lucrat solul, semănat şi întreţinerea culturilor – CAPROIU ST- Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;

-         Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor, maşini pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole – CIUBOTARU C. Litografia I.P.Iaşi,1984;

-         Maşini agricole -SCRIPNIC V, BABICIU P.- Ed.Ceres, Bucureşti, 1979;

-         Masina autopropulsată de erbicidat –descriere, schema cinematică, modele cunoscute;

-         Combina de recoltat cereale păioase- descriere, schemă cinematică, modele cunoscute;

-         Masini de prelucrat solul-descriere părţi componente, reglare, mod de funcţionare;

-         ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile, publicat în normative;

-         ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, publicată în M.O.nr.625 din 2 septembrie 2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

-         ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin <LLNK 12011    27130 301   0 32>Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat în M.O.nr.854 din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

-         Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

-         Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 200/2016 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

ANUNŢ

            Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  28.06.2017, un  post vacant de consilier juridic, perioadă nedeterminată.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

- studii superioare în domeniul juridic cu diplomă de licenţă (sau echivalentă);

- vechime în specialitate  minim 3 ani ;

-înscris în Colegiul Consilierilor Juridici;

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.       Cerere de înscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.       Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.       Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f.        Cazierul judiciar;

g.       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.       Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 28.06.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 

       I. CONDITII SPECIFICE:

-         Licenţiaţi ai unei Facultăţi de Drept (licenţiaţi în ştiinţe juridice);

-         Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie- minim 3 ani;

-         Inscrişi în Colegiul Consilierilor Juridici;

-         Cunoaşterea temeinică a legislaţiei în vigoare ( constituie avantaj experienţa în instanţă);

-         Apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

-         Cunoasterea limbii engleze este un avantaj;

-         Cunoştinţe operare PC.          

 

     II. TEMATICA :

-         Activitatea consilierului juridic conform competenţelor legale, consilierea juridică a conducerii unităţii la luarea deciziilor;

-         Reprezentarea intereselor angajatorului în faţa instanţelor de judecată, a autorităţilor si a instituţiilor publice.

-         Regimul juridic al achiziţiilor publice;

-         Regimul juridic al raporturilor de muncă;

-         Recuperare debite (proceduri, formalităţi);

-         Contracte civile şi comerciale (negociere, avizare, clauze, răspundere contractuală);

-         Calitatea de salariatîn instituţiile publice– reglementări legale;

-         Implementarea S.C.I.M.;

-         Consultanţă juridică la negocierea CCM pe unitate.

 

      III.  BIBLIOGRAFIE :

-         Constituţia României;

-         Codul civil;

-         Codul de procedură civilă;

-         Codul penal;

-         Codul de procedură penală;

-         Codul fiscal;

-         Codul de procedură fiscală;

-         Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

-         Statutul profesiei de consilier juridic;

-         OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

-         OG nr.57/2002, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările ulterioare;

-         Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare;

-         Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

-         HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 319/2006;

-         Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-         Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

-         OG nr. 5/2001, privind procedura somaţiei de plată;

-         Legea 82/1991(republicată) a contabilităţii;

-         Legea nr. 18/1991 (republicată) a fondului funciar cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 284/2010- lege cadru  a salarizării unitare.

-         Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 200/2016 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ANUNŢ

Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  30.06.2017, două  posturi vacante  de asistent de cercetare ştiinţifică, perioadă nedeterminată.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

- studii superioare în domeniul agricol, biologie, controlul calităţii produselor agricole cu diplomă de licenţă (sau echivalentă);

- cunoştinţe de utilizare a calculatorului;

- apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

- noţiuni de  limbă engleză şi franceză (scris, citit şi nivel de conversaţie).

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.       Cerere de înscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.       Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.       Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f.        Cazierul judiciar;

g.       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.       Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de:30.06.2017, ora 10  proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 

     I. TEMATICA :

-         Materializarea programului de cercetare al colectivului, în câmp şi laborator ;

-         Executarea corectă a experienţelor, conform fiselor tematice ;

-         Urmarirea  lucrărilor din camp şi din laborator din punct de vedere calitativ şi cantitativ;

-         Elaborarea materialului ştiinţific conform temelor de cercetare.

 

 

      II.  BIBLIOGRAFIE :

1.      Săulescu N.A. , Săulescu N.N. , 1968- CAMPUL DE EXPERIENTA, Ed. Agro-Silvică Bucureşti ;

2.      Bîlteanu Gh. , Bîrnaure V., 1989- FITOTEHNIE, Ed. Ceres ;

3.      Obrejanu Gr., Puiu St., 1972- Pedologie, Ed. didactică şi Pedagogică Bucureşti ;

4.      Crăciun T., 1991- Genetica Vegetală, Ed. didactică şi Pedagogică Bucureşti 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

ANUNŢ

Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  22.06.2017, un  post vacant de strungar, perioadă nedeterminată.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

- minim studii gimnaziale;

- calificare în meseria de strungar;

- vechime în specialitate  minim 3 ani ;

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a.       Cerere de înscriere;

b.      Copie act de identitate;

c.       Copie act naştere şi căsătorie;

d.      Curriculum vitae model european;

e.       Copii de pe diplomele de calificare  care să ateste specializarea şi vechimea în muncă;

f.        Cazierul judiciar;

g.       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h.       Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 14.06.2017, inclusiv.

      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi probă practică.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 16.06.2017, ora 12.

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 22.06.2017, ora 10 proba scrisa, proba practică la ora 13 la aceeaşi dată.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 48 ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 

    I. TEMATICA :

-         Cunoştinte tehnice despre  proceduri specifice de lucru şi ordinea de execuţie a acestora ;

-          Interpretarea şi utilizarea documentaţiei tehnice;

-         Pregatirea locului de muncă în vederea prelucrării pe maşini de strunjit;

-         Reglarea dispozitivelor maşinii de lucru;

-         Inlocuirea şi repararea echipamentul defect;

 

 

      II.  BIBLIOGRAFIE :

1. Manualul strungarului -Dr. ing. Gheorghe Biber, Ed. Tehnică 1977-Notiuni generale;

2. Legea 319 din 14 iulie 2006 (actualizată) a securităţii şi sănătăţii în muncă.

DOCUMENTE PRIVIND ACHIZITIA DE   SERVICII DE PAZA (vezi online)

 

***

     STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.ANUNT
          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  20.02.2017 un post vacant de expert achiziţii publice , perioadă nedeterminată.
           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:
                          -  studii superioare cu diplomă de licenţă;
                          -  experienţă  minim  3 ani în domeniul achiziţiilor publice;
                          -  certificat de competenţă recunoscut pentru ocupaţia expert achiziţii publice;
                          - cunoştinţe utilizare SEAP.
           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:
a.    Cerere de inscriere;
b.    Copie act de identitate;
c.    Copie act naştere şi căsătorie;
d.    Curriculum vitae model european;
e.    Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;
f.    Cazierul judiciar;
g.    Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;
h.    Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 06.02.2017, inclusiv.
      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.
Selecţia dosarelor va avea loc în data de 08.02.2017, ora 12.
Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 20.02.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.
Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Expert achiziţii publice


TEMATICA
-    Tipuri de contracte de achiziţie publică, domeniu de aplicare, excepţii,
-    Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică,
-    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica,
-    Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica,
-    Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor,
-    Criterii de calificare si selectie,
-    Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică,
-    Evaluarea ofertelor,
-    Garantia de participare. Garanţia de bună executie,
-    Finalizarea procedurilor de atribuire,
-    Intocmirea dosarului de achiziţie publică,
-    Solutionarea contestaţiilor,
-    Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin utilizarea mijloacelor electronice,
-    Utilizarea sistemului de achizitii publice,
-    Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie,
-    Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice,
-    Cunoaşterea legislaţiei privind Sistemul de control intern/managerial.

BIBLIOGRAFIE
-    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
-    Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
-    Decizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerialpentru Achiziţii Publice;
-    Hotărârea Guvernului nr 901/2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achiziţiilor publice;
-    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
-    Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum si pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
-    Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
-    Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
-    Prevederile referitoare la Documentul Unic de Achiziţie European DUAE;
-    Manualul de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice  pentru autorităţi contractante.
-    Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 200/2016 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare.


 
***


STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
ANUNT
          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  20.02.2017 două  posturi  vacante  de contabil , perioadă nedeterminată.
           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:
                          -  studii superioare în domeniul economic  cu diplomă de licenţă;
                          -  vechime în muncă de cel puţin 3 ani;
                          -  cunoştinţe foarte bune de limba engleză ( scris, citit);
                          - cunoştinţe.foarte bune de utilizare a calculatorului (WORD, Excel,  Internet Explorer, gestiune baze de date, etc.)
           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:
a.    Cerere de inscriere;
b.    Copie act de identitate;
c.    Copie act naştere şi căsătorie;
d.    Curriculum vitae model european;
e.    Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;
f.    Cazierul judiciar;
g.    Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;
h.    Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 06.02.2017, inclusiv.
      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.
Selecţia dosarelor va avea loc în data de 08.02.2017, ora 12.
Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de:  22.02.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.
Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

TEMATICA

-    Organizarea contabilităţii la instituţiile publice, respectiv înregistrările contabile şi documentele pe baza cărora se face aceasta;
-    Inventarierea patrimoniului la instituţiile publice;
-    Inregistrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrărilor în contabilitate, păstrarea si arhivarea lor;
-    Acordarea avansurilor spre decontare şi justificarea acestora;
-    Inregistrarea angajamentelor legale, bugetare, ordonanţarea şi plata lor.


BLIOGRAFIE

-    Legea 82/1991 a contabilităţii republicată;
-    Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
-    Decretul nr.209/1976- Regulamentul operatiunilor de casă;
-    Ordinul MFP nr. 3512/208 privind formularele financiar-contabile;
-    Ordinul MFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordinul MFP nr.. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice- Planul de conturi al instituţiilor publice- actualizat;
-    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor – actualizat;
-    Ordonanţa 81/2003 actualizată privind reevaluarile şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
-    Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006, actualizată, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în interes de serviciu.STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ANUNT
          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  23.02.2017 ½ post vacant de consultant ştiinţific, perioadă nedeterminată, durată de lucru: 4h/ zi.
           Condiţiile  specifice în vederea participării la concurs:
- studii superioare cu diplomă de licenţă , studii doctorale;
- cunoaşterea limbii engleze nivel avansat : scris, citit, conversaţie;
- constituie avantaj cunoaşterea limbii arabe, chineze sau ruse;
- abilităţi în folosirea calculatorului şi a programelor informatice;
- competenţe în accesarea şi derularea fondurilor europene,
-vechime în muncă de 3 ani.
           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:
a.    Cerere de inscriere;
b.    Copie act de identitate;
c.    Copie act naştere şi căsătorie;
d.    Curriculum vitae model european;
e.    Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;
f.    Cazierul judiciar;
g.    Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;
h.    Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
      Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de  la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a,  până pe data de 06.02.2017, inclusiv.
      Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.
Selecţia dosarelor va avea loc în data de 08.02.2017, ora 12.
Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 23.02.2017, ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13 la aceaşi dată.
Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE


TEMATICA
-    Intocmire  proiecte economice de finanţare a activităţii de cercetare-dezvoltare, în domeniul cerealelor şi plantelor tehnice;
-    Intocmire  proiecte de valorificare a leguminoaselor pentru sămânţă în zona de sud a Romăniei cu accent pe toleranţa la secetă şi arsiţă;
-    Intocmire  proiecte  privind reintroducerea în cultură a ricinului cu determinarea zonelor de favorabilitate în zona de sud a României.

BIBLIOGRAFIE

-    LEGEA nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu completările și modificările ulterioare;
-    LEGEA nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările și modificările ulterioare;
-    Hotărârea nr. 1/2011privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu Şişeşti”, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei nr. 536/21. 07.2011.
-    Ordonanţa de Guvern nr. 57/16.08.2002. versiune actualizată la data de 01.01.2007, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare ;
-    Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare II  2014-2020 – ANCS (HG nr. 929/2014);
-    Strategia de dezvoltare a domeniului şi a cercetării ştiinţifice pe perioada 2010-2030, document ce se află la Secţiile de specialitate din A.S.A.S. Bucureşti.
-    Schimbări climatice globale – grija pentru  resurse naturale. Ed. Academiei Române – editor Cristian Hera;
-   Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 200/2016 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare.***

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

 

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  21.06.2016 un post vacant de auditor intern , perioadă nedeterminată.

           Condiţii: -  Studii superioare economice cu diplomă de licenţă;

                          -  5 ani vechime în domeniul studiat;

      -  Atestat de auditor.

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a)      Cerere de inscriere;

b)     Copie act de identitate;

c)      Copie act naştere şi căsătorie;

d)     Curriculum vitae;

e)      Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f)      Cazierul judiciar;

g)     Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h)     Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, până pe data de 08.06.2016.

Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, interviu şi probă scrisă.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 10.06.2016, ora 12..

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de 21.06.2016 , ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

 

 

 

DIRECTOR,

Dr. ing. Negrilă Emilian

 

 

 

 

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

ANUNŢ

 

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã  în data de 21.06.2016 concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

-auditor  intern : 1   , conform HG  286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:

- Selecţia dosarelor în data de 10.06.2016;

- Proba scrisă în data de 21.06.2016,ora 10,00;

- Proba interviu în data de   21.06.2016,ora 13,00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- licenţiat în ştiinţe economice;

- experienţă minim 5 ani în domeniul economic;

- atestat de auditor.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman  .  Data limită de depunere a dosarelor este  8.06.2016.

 

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,

persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Auditor intern

CONDITII SPECIFICE:

-         Studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licenţă;

-         Atestat de auditor;,

-         Experienţă minim 5 ani în domeniul economic.

 

TEMATICA

-         Auditul intern,

-         Organizarea auditului public intern,

-         Atribuţiile compartimentului de audit public intern,

-         Derularea misiunii de audit public intern:  etape, proceduri, documente,

-         Elaborarea planului de audit  public intern,

-         Raportul de audit public intern,

-         Reguli de conduită pentru auditorii interni,

-         Organizarea controlului intern şi a controlului financiar preventiv în instituţiile publice,

-         Achiziţiile publice,

-         Proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică,

-         Dosarul achiziţiei publice. Incheierea contractului de achiziţie publică, 

-         Finanţarea cercetării ştiinţifice,

-         Sursele de finanţare ale activităţii de cercetare,

-         Salarizarea personalului contractual din instituţiile publice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget. Organizarea muncii,

-         Inchirierea de bunuri din domeniul public şi privat al statului,

-         Incheierea contractelor comerciale privind livrările de produse către clienţi,

-         Organizarea evidenţei contabile,

-         Inventarierea patrimoniului,

-         Intocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă. 

 

BIBLIOGRAFIE

 

-         Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

-         O.M.F. nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern;

-         Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare;

-         O.M.F. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv;

-         O.U.G. 34/2006 privind  achiziţiile publice;

-         Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea A.S.A.S. Bucureşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agiculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

-         Legea 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acestuia modificată prin Legea 241/2003;

-         Legea nr. 82/1991 –Legea contabilităţii (republicată);

-         Ordinul MFP nr.  2861/2009 privind aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

-         Ordinul MFP nr. 3512/2008 privind formularele financiar-contabile;

-         H.G. nr. 1086/2013 petru aprobarea Normelor privind exercitarea activităţii de audit public intern;

-         Ordinul Secretariatului General al Guvernului  nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entitătii publice cu modificările şi completările ulterioare .           

 

 

 

 

DIRECTOR,

Dr. ing. Negrilă Emilian

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

 

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  16.06.2016 un post vacant de expert achiziţii publice , perioadă nedeterminată.

           Condiţii: - studii superioare cu diplomă de licenţă;

                          - experienţă minim   3 ani în domeniul achiziţiilor publice;

                          -certificat de competenţă recunoscut pentru ocupaţia expert achiziţii publice;

                          - cunoştinţe utilizare SEAP.

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a)      Cerere de inscriere;

b)     Copie act de identitate;

c)      Copie act naştere şi căsătorie;

d)     Curriculum vitae;

e)      Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;

f)      Cazierul judiciar;

g)     Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h)     Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, până pe data de 08.06.2016.

Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, interviu şi probă scrisă.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 10.06.2016, ora 12..

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de 16.06.2016 , ora 10 proba scrisa, iar interviul la ora 13.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 047440750 sau pe site-ul www.scdatr.ro.

 

 

 

DIRECTOR,

Dr. ing. Negrilă Emilian

 

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Expert achiziţii publice

 

CONDITII SPECIFICE:

-         Studii superioare cu diplomă de licenţă,

-         Experiență minim 3 ani în domeniul achiziţiilor publice,

-         Certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice,

-         Cunoștințe utilizare SEAP,

-         Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului .

 

TEMATICA

-         Tipuri de contracte de achiziţie publică, domeniu de aplicare, excepţii,

-         Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică,

-         Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica, 

-         Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica,

-         Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor,

-         Criterii de calificare si selectie,

-         Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică,

-         Evaluarea ofertelor,

-         Garantia de participare. Garanţia de bună executie,

-         Finalizarea procedurilor de atribuire,

-         Intocmirea dosarului de achiziţie publică,

-         Solutionarea contestaţiilor,

-         Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin utilizarea mijloacelor electronice,

-         Utilizarea sistemului de achizitii publice, 

-         Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie,

-         Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice,

-         Cunoaşterea legislaţiei privind Sistemul de control intern/managerial.

 

BIBLIOGRAFIE

-         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-         Ordinul nr. 302/2011 A.N.R.M.A.P. privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

-         Ordinul nr. 314/2010 A.N.R.M.A.P. privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu oferta independentă;

-         HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

-         HG nr. 801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

-         Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecţie.

-         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011;

-         Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;

-         Manualul de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice, pentru autoritati contractante, publicat pe www.seap.ro;

-         Ordinul  Secretariatului General al Guvernului 400/2015 pentru  aprobarea Sistemului  de control intern/managerial cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

Dr. ing. Negrilă Emilian

 

***

CAIET DE SARCINI( privind atribuirea contractului de servicii transport cereale si plante tehnice ) partea 1

CAIET DE SARCINI( privind atribuirea contractului de servicii transport cereale si plante tehnice ) partea 2

 

 

MODELE DE FORMULARE RECOLTARI

 

FORMULARUL 1 :  Scrisoare de garantie bancara de buna executie

FORMULARUL 2:   Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute de art.180

FORMULARUL 3:   Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute de art.181

FORMULARUL 4:     Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

FORMULARUL 5:   Declaratie privind evitarea conflictului de interese 

FORMULARUL 6:     Model declaraţie subcontractanţi

FORMULARUL 7:     Model acord de subcontractare

FORMULARUL 9:     Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice

FORMULARUL 10:  Declaratie privind lista asociatilor si partea/partile din contract care sunt   

                                    indeplinite de acestia 

FORMULARUL 11:   Model acord de asociere

FORMULARUL 12:   Imputernicire pentru semnatarul ofertei

FORMULARUL 13:   Sanatatea si protectia muncii

FORMULARUL 14:   Formular de ofertă lucrari

FORMULARUL 15:              Scrisoare de inaintare

FORMULARUL  16:  Model declaraţie iniţială privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

FORMULARUL 17:   Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN

Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704

Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 

 

 

 

 

ANUNT

          Staţiunea de  Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de  28.04.2016,  8  posturi temporar vacante de muncitor necalificat , perioadă determinată de 6 luni.

           Condiţii: -  Minim studii gimnaziale;

                           - Experienţă de lucru în  agricultură  (câmp experimental );

                          -  Stare de sănătate bună.

           Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:

a)      Cerere de inscriere;

b)      Copie act de identitate;

c)       Copie act naştere şi căsătorie;

d)      Curriculum vitae;

e)       Copii de pe diplomele de studii;

f)       Cazierul judiciar;

g)       Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească starea de sănătate a candidatului;

h)      Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, până pe data de   20.04.2016.

Probele de concurs vor consta în:  selecţia dosarelor, probă practică şi interviu.

Selecţia dosarelor va avea loc în data de 22.04.2016

Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de 28.04.2016,  ora 9,00  proba practica, ora 10,00 interviu.

Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs  se obţin la telefonul 0247440750 sau  pe site-ul www.scdatr.ro.

 

Tematică examen muncitori

 

1. Inflorescenţa la planta de floarea soarelui

2. Biologia înfloritului la floarea soarelui

3. Caracteristicile formelor mamă şi a  formelor tată

4. Faza optimă de izolare a calatidiului, modul de izolare şi modul de etichetare a plantelor mamă şi tată în câmpul de ameliorare

5. Modul de efectuare a încrucişărilor

6. Purificarea biologică în loturile de producere de sămânţă şi multiplicarea seminţei liniilor mamă

7. Desfăşurarea lucrărilor în tunele

8. Recoltatul în câmpul experimental

9. Lucrări premergătoare trierii materialului de ameliorare (batozare, verificat etichete, etc.);

 10. Lucrări de pregătire a materialului de ameliorare pentru semănat

Bibliografie:

Valentina GHEORGHE – AMELIORAREA PLANTELOR – partea specială, Editura Fair Partners, 2003.

 

 

 ***

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-auditor  intern : 1   , conform HG  286/23.03.2011.  
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 22.04.2016,  ora 10,
- Proba interviu în data de   22.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- licenţiat în ştiinţe economice;
- experienţă minim 5 ani în domeniul economic;
-atestat de auditor;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman  .  Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Auditor intern

TEMATICA
-    Auditul intern
-    Organizarea auditului public intern
-    Atribuţiile compartimentului de audit public intern
-    Derularea misiunii de audit public intern:  etape, proceduri, documente
-    Elaborarea planului de audit  public intern
-    Raportul de audit public intern
-    Reguli de conduită pentru auditorii interni
-    Organizarea controlului intern şi a controlului financiar preventiv în instituţiile publice.
-    Achiziţiile publice
-    Proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
-    Dosarul achiziţiei publice. Incheierea contractului de achiziţie publică.  
-    Finanţarea cercetării ştiinţifice
-    Sursele de finanţare ale activităţii de cercetare.
-    Salarizarea personalului contractual din instituţiile publice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la buget. Organizarea muncii.
-    Inchirierea de bunuri din domeniul public şi privat al statului.
-    Incheierea contractelor comerciale privind livrările de produse către clienţi.
-    Organizarea evidenţei contabile.
-    Inventarierea patrimoniului.
-    Intocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă.  

BIBLIOGRAFIE

-    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
-    O.M.F. nr. 252/2004 pentru aprobarea codului privind conduita etică a auditorului intern;
-    Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare;
-    O.M.F. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv;
-    O.U.G. 34/2006 privind achiziţiile publice;
-    Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea A.S.A.S. Bucureşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agiculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea 284/2010 – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
-    Legea 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acestuia modificată prin Legea 241/2003;
-    Legea nr. 82/1991 –Legea contabilităţii (republicată);
-    Ordinul MFP nr.  2861/2009 privind aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-    Ordinul MFP nr. 3512/2008 privind formularele financiar-contabile;
-    H.G. nr. 1086/2013 petru aprobarea Normelor privind exercitarea activităţii de audit public intern;
-    Ordinul Secretariatului General al Guvernului  nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entitătii publice .            
STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-expert achiziţii publice: 1   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 25.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de   25.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare economice de lungă durată;
- experienţă minim 5 ani în domeniul economic;
-certificat de competenţă recunoscut pentru ocupaţia expert achiziţii publice;
- cunoştinţe utilizare SEAP.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .   Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 076362988

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Expert achiziţii publice

CONDITII SPECIFICE:
-    Studii superioare de lungă durată  (licență+master);
-    Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
-    Certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice;
-    Cunoștințe utilizare SEAP;
-    Cunoaşterea limbii engleze ( scris, citit);
-    Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului .

TEMATICA
-    Tipuri de contracte de achiziţie publică, domeniu de aplicare, excepţii;
-    Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică;
-    Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
-    Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica;
-    Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor;
-    Criterii de calificare si selectie;
-    Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică;
-    Evaluarea ofertelor;
-    Garantia de participare. Garanţia de bună executie;
-    Finalizarea procedurilor de atribuire;
-    Intocmirea dosarului de achiziţie publică;
-    Solutionarea contestaţiilor;
-    Aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie prin utilizarea mijloacelor electronice;
-    Utilizarea sistemului de achizitii publice;
-    Verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie;
-    Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice precum şi cea privind Sistemul de control intern/managerial.

BIBLIOGRAFIE
-    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
-    Ordinul nr. 302/2011 A.N.R.M.A.P. privind aprobarea formularelor standard aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
-    Ordinul nr. 314/2010 A.N.R.M.A.P. privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitaţii cu oferta independentă;
-    HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
-    HG nr. 801/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
-    Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecţie.
-    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011;
-    Hotărârea Guvernului nr. 261/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute in obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201;
-    Manualul de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice, pentru autoritati contractante, publicat pe www.seap.ro.


STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


ANUNŢ
S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-consilier juridic : 1   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 12.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de   12.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- licenţiat în ştiinţe juridice;
- experienţă minim 5 ani în domeniul juridic;
-inscrişi în Colegiul Consilierilor Juridici;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .   Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Consilier juridic

       I. CONDITII SPECIFICE:
-    Licenţiaţi ai unei Facultăţi de Drept (licenţiaţi în ştiinţe juridice);
-    Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de execuţie- minim 5 ani;
-    Inscrişi în Colegiul Consilierilor Juridici;
-    Cunoaşterea temeinică a legislaţiei în vigoare ( constituie avantaj experienţa în instanţă);
-    Apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
-    Cunoasterea limbii engleze;
-    Cunoştinţe operare PC.    

     II. TEMATICA :
-    Activitatea consilierului juridic conform competenţelor legale, consilierea juridică a conducerii unităţii la luarea deciziilor;
-    Reprezentarea intereselor angajatorului în faţa instanţelor de judecată, a autorităţilor si a instituţiilor publice.
-    Regimul juridic al achiziţiilor publice;
-    Regimul juridic al raporturilor de muncă;
-    Recuperare debite (proceduri, formalităţi);
-    Contracte civile şi comerciale (negociere, avizare, clauze, răspundere contractuală);
-    Calitatea de salariat al SCDA Teleorman – reglementări legale;
-    Consultanţă juridică la negocierea CCM pe unitate.

      III.  BIBLIOGRAFIE :
-    Constituţia României;
-    Codul civil;
-    Codul de procedură civilă;
-    Codul penal;
-    Codul de procedură penală;
-    Codul fiscal;
-    Codul de procedură fiscală;
-    Codul muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr.514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
-    Statutul profesiei de consilier juridic;
-    OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
-    H.G. nr. 925/2006,  privind normele de aplicare a OUG nr.34/2006;
-    OG nr.57/2002, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările ulterioare;
-    Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare;
-    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
-    HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 319/2006;
-    Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-    Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
-    OG nr. 5/2001, privind procedura somaţiei de plată;
-    Legea 82/1991(republicată) a contabilităţii;
-    Legea nr. 18/1991 (republicată) a fondului funciar cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr. 284/2010- legea cadru  a salarizării unitare.


STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-Secretar ştiinţific: 1   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 28.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de   28.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de specialitate( agricultura );
- atestat ştiinţific , minim CS III;
- minim 5 ani vechime în cercetarea agricolă;
- activitate de cercetare: programe, proiecte, lucrări ştiinţifice
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .  Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Secretar ştiinţific
CONDITII SPECIFICE:
-    Studii superioare de specialitate (agricultură);
-    Pregătire profesională corespunzătoare postului: să fie cel puţin CS III, să aibă titlul de doctor în ştiinţe agricole;
-    Vechime în specialitate de cel puţin 5 ani;
-    Activitate de cercetare: programe, proiecte de cercetare, lucrări ştiinţifice;
-    Cunoştinţe foarte bune de limba engleză ( scris, citit);
-    Cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului

TEMATICA
-    Obiectivele cercetării ştiinţifice agricole;
-    Aptitudini legate de procesul decizional, organizare şi conducere, specifice domeniului de cercetare-dezvoltare;
-    Activitatea de cercetare: programe, proiecte, lucrări ştiinţifice, contractarea temelor de cercetare;
-    Experienţa acumulată în activitatea de conducere specifică activităţii prestate;
-    Cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului cercetării ştiinţifice precum şi cea privind Sistemul de control intern/managerial.BIBLIOGRAFIE
-    LEGEA nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu completările și modificările ulterioare;
-    LEGEA nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările și modificările ulterioare;
-    Hotărârea nr. 1/2011privind aprobarea Statutului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice „ Gheorghe Ionescu Şişeşti”, publicată în Monitorul Oficial al Romăniei nr. 536/21. 07.2011.
-    Ordonanţa de Guvern nr. 57/16.08.2002. versiune actualizată la data de 01.01.2007, privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;
-    Direcţii şi obiective pe termen scurt, mediu şi lung în cercetarea ştiinţifică din domeniul mecanizării agriculturii, respectiv economiei agrare şi dezvoltării rurale;
-    Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare II 2014-2020 – ANCS (HG nr. 929/2014);
-    Strategia de dezvoltare a domeniului şi a cercet-rii ştiinţifice pe perioada 2010-2030, document ce se află la Secţiile de specialitate din A.S.A.S. Bucureşti.
-    Schimbări climatice globale – grija pentru  resurse naturale. Ed. Academiei Române – editor Cristian Hera;
-    Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind Sistemul de control intern/managerial.


STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.


ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-contabil principal : 2   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 14.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de   14.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;
- experienţă minim 5 ani în domeniul economic;
-cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .  Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Contabil principal


CONDITII SPECIFICE:
-    Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă in specializarea contabilitate şi informatică de gestiune,
-    Vechime în muncă de cel puţin 5 ani,
-    Cunoştinţe foarte bune de limba engleză ( scris, citit),
-    Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer, gestiune baze de date, etc).

TEMATICA
-    Organizarea contabilităţii la instituţiile publice, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se face aceasta;
-    Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice;
-    Inregistrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, păstrarea şi arhivarea lor;
-    Acordarea avansurilor spre decontare şi justificarea acestora;
-    Inregistrarea angajamentelor legale, bugetare, ordonanţarea şi plata lor.


BIBLIOGRAFIE
-    Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată;
-    Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-    Legea nr 500/2002 privind finanţele publice  cu modificările şi completările ulterioare;
-    Decretul nr. 209/1976-Regulamentul operaţiunilor de casă;
-    Ordinul MFP nr. 3512/208 privind formularele financiar-contabile;
-    Ordinul MFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonanţarea  şi plata cheltuielilor instituţiilor publice cu cu modificările şi completările ulterioare;
-    Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru probarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor  publice-Planul de conturi al instituţiilor publice- actualizat;
-    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor- actualizat;
-    Ordonanţa 81/2003 actualizată privind reevaluările şi mortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
-    HG 1860/2006 actualizată  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate în interes de serviciu.STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ANUNŢ
S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-inginer mecanic : 1   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de      14.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de   14.04.2016, ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de lungă durată ( licenţă + master sau echivalent) specialitatea mecanică agricolă;
- experienţă minim 5 ani în domeniul studiat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
-cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .  Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.

Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Inginer mecanic

CONDITII SPECIFICE:
-    Studii superioare de lungă durată  (licență+master) specialitatea mecanică agricolă sau echivalent
-    Experiență minim 5 ani în domeniul studiat;
-    Cunoaşterea limbii engleze ( scris, citit);
-    Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului .

TEMATICA
-    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a utilajelor din dotarea unităţii;
-    Elaborarea propunerilor de revizie, reparaţii, aplicarea normativelor în vigoare, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe precum şi toate celelalte operaţiuni prevăzute în fişa postului;
-    Evidenta parcului de utilaje;
-    Conduce, îndrumă şi controlează activitatea subordonaţilor.


BIBLIOGRAFIE
-    Repararea utilajului agricol – D. TOMESCU, C. MITROI, St. FLOREA – Ed. Agro-Silvică 1977;
-    Maşini agricole de lucrat solul, semănat şi întreţinerea culturilor – CAPROIU ST- Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
-    Maşini pentru administrarea îngrăşămintelor, maşini pentru combaterea dăunătorilor culturilor agricole – CIUBOTARU C. Litografia I.P.Iaşi,1984;
-    Maşini agricole -SCRIPNIC V, BABICIU P.- Ed.Ceres, Bucureşti, 1979;
-    Masina autopropulsată de erbicidat –descriere, schema cinematică, modele cunoscute;
-    Combina de recoltat cereale păioase- descriere, schemă cinematică, modele cunoscute;
-    Masini de prelucrat solul-descriere părţi componente, reglare, mod de funcţionare;
-    ORDIN nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile, publicat în normative;
-    ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, publicată în M.O.nr.625 din 2 septembrie 2011, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;
-    ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicat în M.O.nr.854 din 2 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
-    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M.O. nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-tractorist: 2   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de       12.04.2016,  ora 10,
- Proba interviu în data de   12.04.2016,  ora 13,

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-calificare în domeniul mecanic;
-experienţă în domeniu- minim1 an;
-permis de conducere categoria (TR, C) sau C fără abateri pe linie de circulaţie;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .
Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.
Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Tractorist

CONDITII SPECIFICE:
-    Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-    Calificare în domeniul mecanic;
-    Experienta in domeniu -minim 1 an
-    Permis de conducere categoria (TR,C) sau C fara abateri pe linie de circulatie;

TEMATICA
-    Partile componente ale mecanismului cu came. Enumerare si descriere;
-    Transformarile de miscare ale mecanismului cu clichet;
-    Părtile fixe ale mecanismului motor. Enumerare si descriere;                                                                                                                                                                                  
-    Sistemul de ungere al motoarelor cu ardere interna;
-    Intretinerea tehnica zilnica a tractorului;
-    Reparatiile curente la tractor.

                BIBLIOGRAFIE
-    Mecanizarea Agriculturii - Caraciugiuc Gr.;Patrascu N. -.Editura Ceres,1982;
-    Tractoare şi masini horticole.  Dobre P. - U.S.A.M.V.Bucuresti,2009;
-    Mecanizarea agriculturii . Mitoi A. -  U.S.A.M.V.Bucuresti,2003;
-    Automatizarea maşinilor şi instalaţiilor folosite în agricultură - Popescu S.; Ghinea P. -. Editura Scrisul românesc,Craiova,1986;
-    Fazele ciclului motor la motorul termic cu ardere interna. Descriere;.
-    Părţile fixe ale mecanismului motor. Descriere;
-    Părţile mobile ale mecanismului motor. Enumerare si descriere;
-    Căi de reducere a consumurilor de combustibil şi lubrifianţi.STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

ANUNŢ

S.C.D.A. Teleorman,  cu sediul în localitatea Drăganeşti- Vlaşca, str.Bucuresti,  nr. 1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-sofer : 1   , conform HG  286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de  12.04.2016,  ora 10 ,
- Proba interviu în data de  12.04.2016,  ora 13,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-calificare în domeniul mecanic;
-experienţă în domeniu- minim5 an;
-permis de conducere toate categoriile fără abateri pe linie de circulaţie;
- atestat pentru transportul rutier de persoane.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul : SCDA Teleorman .
Data limită de depunere a dosarelor este 04.04.2016.
Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact:  Gigiu Emilia, telefon: 0763629882
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
Sofer
CONDITII SPECIFICE:
-    Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ( minim scoală profesională);
-    Calificare în domeniul mecanic;
-    Experienta in domeniu -minim 5 ani;
-    Permis de conducere toate categoriile (A,B,C,D, +E) fără abateri pe linie de circulaţie;
-    Atestat pentru transportul rutier de persoane;
-    Cunoştinte temeinice de legislaţie rutieră.

TEMATICA
-    Cunoştinte generale (mecanice şi electrice) despre automobile;
-    Cunoştinţe temeinice despre circulaţia pe drumurile publice;
-    Intocmirea foilor de parcurs.
 BIBLIOGRAFIE
-    Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
-    OUG nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;
-    HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.